เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 46/7 ซอยพหลโยธิน 51 แขวงอนุสาวรีย์ (กูบแดง)
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการของมูลนิธิทั้งคณะประกอบด้วย

 1. พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ
 2. นายสมคิด สมศรี รองประธานกรรมการ
 3. นายวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช กรรมการ
 4. นายสุรัต แสงสว่างดำรง กรรมการ
 5. พลตำรวจตรี อำนวย วรญาวิสุทธิ์ กรรมการ
 6. นายวรรณ มหาเมฆี กรรมการ
 7. นายจำเริญ เจริญพัฒนาสถิตย์ กรรมการ
 8. นายอำนาจ รัตนพงษ์ กรรมการ
 9. นายณัชวัสส์ เพ็งไพบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก
 10. นางฐาณิญา พงษ์ศิริ กรรมการและเลขาธิการ
 11. นายเอกสิทธิ์ วิโรจน์สกุลชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ ทฤษฎีและนวัตกรรมใหม่ สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายจิตอาสา พัฒนาศักยภาพของคนบนพื้นฐาน คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา การสาธารณสุข การศึกษา กิจกรรมเยาวชน การบรรเทาสาธารณภัย การบรรเทาทุกข์ และการช่วยเหลือสงเคราะห์ชุมชนในสังคมไทย
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างประโยชน์สุขให้สังคม ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต
 5. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมกับองค์การการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ๆ