มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ‘โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา’ (ช่อง 3)

มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ‘โครงกาชัยชนะแห่งการพัฒนา’
09 ธ.ค. 2563

วันนี้ ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา กับ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาต เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และสาธารณชนมากยิ่งขึ้น

ทั้งเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดี นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติโดยรวม และสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ภายใต้การทรงงานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมีมากกว่า 200 โครงการ

โดยนำเสนอเรื่องราวชัยชนะแห่งการพัฒนา ให้ประชาชนเข้าถึง ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ ภาพยนตร์สั้น “เรื่องเล่าจากฟ้า” และแอปพลิเคชัน “ชัยพัฒนา” อีกทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง กว้างขวาง รวดเร็ว สอดคล้องกับยุคสมัย

ที่มา –

Related posts