จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมอบรม

จังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมอบรม นักศึกษา,วิสาหกิจชุมชน และ ผู้สนใจ ในนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล 5 g มาพัฒนาใช้ในการเกษตร แผนใหม่ ตามหลักการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ผวจ. เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติไปร่วมฟังการบรรยายด้วย

Related posts