29-31 มี.ค. 65 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการ ลงพื้นที่ เพื่อทำการวิจัย “โครงการ Big data เพื่อความมั่นคงฯ” ในกลุ่มตัวอย่างที่ ตำรวจภูธรภาค9 , ตำรวจตระเวณชายแดน และ ศูนย์อำนวยการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต. ) จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ 29-31 มี.ค. 65เพื่อเก็บแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยฯ

Related posts