13 ก.ค. 65 วันอาสาฬหบูชา พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ พระอริยะสงฆ์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นำไปประดิษฐานในโบสถ์ วัดหนองแสะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้สักการะบูชา

13 กรกฎาคม 2565
วันอาสาฬหบูชา
พลเอก ดร.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา  พงษ์ศิริ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ พระอริยะสงฆ์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นำไปประดิษฐานในโบสถ์ วัดหนองแสะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้สักการะบูชา

“รัตตะนัตตะยานุภาเวนะ”
ด้วยอานุ
ภาพแห่งการรำลึกถึงพระรัตนตรัย
ขออานิสงค์แห่งกุศลส่งถึงคณะกรรมการมูลนิธิทุกท่าน และครอบครัว
มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง สวัสดิ์มงคล สุขภาพแข็งแรง สำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

Related posts