2 สิงหาคม 65พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านนวัตกรรม
การแข่งขัน และการพัฒนาเทคโนโลยี ความรู้ และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ของประเทศไทย การวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยมีกิจกรรม
ที่จะดำเนินการ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อจัดอบรม และการจัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะ
ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไชเบอร์ของประเทศไทยในทุก ๆ ระดับ
ในวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Siam
Kempinski Hotel Bangkok
โดยมี นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย น.ส.อัจรินทร์ พัฒน์พันธ์ชัย ปลัดกระทรวงฯ ร่วมลงนาม
และถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นเกียรติในความร่วมมือครั้งนี้

Related posts