12 เม.ย. 66 ขอพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2566

12 เม.ย. 66
พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการ มูลนิธิ ฯร่วม รดน้ำดำหัว ขอพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2566 พร้อมกันนี้ท่านได้มอบหนังสือ “ ครองแผ่นดิน” เป็นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) รวบรวมพระราชอัจฉริยะของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ก่อกำเนิดสง.กปร. โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้รับสนองพระราชดำริ ในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนไว้เป็นที่ระลึกและเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

Related posts