(5 ต.ค. 66)  ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เข้าพบและชี้แจง ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ก้าวเพื่อชัยชนะ และโครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

 ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าพบและชี้แจง…

Read More

(24 ก.ย. 66) ร่วมพิธี มาติกาบังสุกุล ครบการถึงแก่กรรม 100 วัน และบรรจุอัฐิ คุณแม่กาเหลียว พงษ์ศิริ ผู้เป็นมารดา

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา …

Read More