(5 ต.ค. 66)  ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เข้าพบและชี้แจง ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ก้าวเพื่อชัยชนะ และโครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

 ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าพบและชี้แจง ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ก้าวเพื่อชัยชนะ และโครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
เมื่อ 5 ตุลาคม 2566 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา

 

Related posts