สารคดี ก้าวเพื่อชัยชนะ ตอน 1 “กาสรกสิวิทย์ คืนวิถึชาวนา รักษาศักดิ์ศรีควายไทย”

..วิชาคน วิชาควาย
..วิชาชีวิตชาวนาไทย
เพื่อรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม
และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

(hearts)ติดตามชม สารคดี
ก้าวเพื่อชัยชนะ ตอน 1
“กาสรกสิวิทย์ คืนวิถึชาวนา รักษาศักดิ์ศรีควายไทย”

(thumbtack)สารคดี ก้าวเพื่อชัยชนะ
ถ่ายทอด 66 เรื่องราว ชัยชนะแห่งการพัฒนา ของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา กว่า 36 ปี เพื่อประโยชน์สุขแก่แผ่นดิน

(hearts)ติดตามชมย้อนหลังได้ที่
Application ก้าวเพื่อชัยชนะ

Related posts