(29 ส.ค. 66) ร่วมกันไปอวยพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 7 รอบ 84 ปี

เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่าง…

Read More