พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนากับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน (TNN2)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนากับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน
9 ธันวาคม 2563

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และพลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ
ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในการดำเนินงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา ณ ห้องประชุมชั้น 3
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพฯ

ที่มา TNN2

Related posts